Начало/Home

Настаняване/Accommodation

Ресторант/Restaurant

Свободно време/Spare time

Туристическа информация
Tourist information

Галерия/Gallery

История/History

Приятели/Friends

Видеотур/Video tour

Местоположение/Location

Цени/Prices

Контакти/Contacts

 

Град Сопот

Сопот е  едно от най – старите селища в долината на р. Стряма. Той съществува дълго преди падането на България под османско иго – през времето на Втората българска държава. За това свидетелстват важни исторически паметници. В северния край на града, върху Трапето, в самото му начало, и до сега се намират развалините на църквата ,, Света Богородица ”, опожарена от турците през освободителната война. Строежът и носи всички белези на българските църкви , изградени през XII – XIV в.
Недалеко от северозапад от града, близо до планинското устие на Манастирска река, се намира мъжкия манастир ,,Св.Спас ”. Точната дата на създаването му не се знае.Но положително и той съществува от XII или XIII в. Съществуват писмени и веществени сведения, които позволяват да се предполага ,че върху пространството на северозапад, в планинската местност на Аневското кале, или в пространството североизточно от града, в местностите Кайряка, Корията и Св. Троица, се е намирал административния и военен център  на средновековния български град Копсис, селищен комплекс от XIII и XIV в., унищожен по времето на завоеванието на България. Най вероятно Сопот е бил неразделна селищна част на Копсис. След разрушението и изчезването на последния тази селищна част е останала и се е оформила като самостоятелно селище. По такъв начин след поробването на България Сопот се явява пряк продължител на Копсис. А това има несъмнено значение за ранните прояви през годините на робството на особено деен книжовен  и просветен живот в неговите манастири и църкви.

The town of Sopot

The town of Sopot is one of the oldest towns in the river Stryama valley. It existed long before Bulgaria fell under the Turkish yoke – during the days of the Second Bulgarian kingdom. Important historical monuments witness for that.

In the northern part of the town, above the Trapeto, at its very beginning, still exist the ruins of the church St Mother of God, burnt down by the Turks during the Liberation war. Its construction shows all the indications of the Bulgarian churches built during XII – XIV century period.
Not far to the Northwest of the town, near the outfall of Manastirska reka (Monastery river), is located the monastery St Spass. The exact date of its foundation is not known. But definitely it existed from XII or XIII century.

There are also written and material evidences which allow to be supposed that on the space to the Northwest, in the mountain area of Anevskoto kale (the Ruins of Anevo village), or to the Northeast of the town, in the areas of Kairyaka, Koriyata and St Trinity, had been located the administrative and military center of the medieval Bulgarian town Kopsis, a complex from XIII and XIV century, destroyed at the time of the conquest of Bulgaria.

Most probably Sopot was an undivided part of Kopsis, after which destruction this part had formed up as a separate settlement. Thus after the Bulgarian enslavement Sopot appears as a direct successor of Kopsis.
And this, beyond doubt, is significant for the early manifestation of especially active literary and educational life of its churches and monasteries during the thralldom.Free web hostingWeb hosting -->
www.000webhost.com